אסף גשרון

About אסף גשרון

קוראים יקרים,

במהלך שנת 2011, התחלתי להתעניין בהשקעות נדל"ן בארה"ב. במשך שבועות למדתי את הנושא דרך האינטרנט ונפגשתי עם המון חברות ישראליות שמוכרות נדל"ן בארה"ב. בסוף 2011 נסעתי לארה"ב והתחלתי ללמוד את השוק לא דרך חברות ישראליות ואינטרנט, אלא ממש מהשטח, דרך סוכנים, משקיעים וחברות מארה"ב. כבר באותם ימים קניתי את הנכס המניב הראשון.
באמצע שנת 2012, השתתפתי בדיון שנערך באתר גלובס על השקעות נדל"ן בארה"ב. מצד אחד של הדיון היו אלו שטענו שכל ההשקעות הללו הן תרמית אחת גדולה, ומהצד השני היו את אלו שטענו שבארה"ב היו באותם ימים הזדמניות גדולות. באותו דיון סיפרתי על החוויה שלי לרכישת הבית הראשון בצורה עצמאית, וכבר באותו ערב פנו אליי במייל כ15 איש שאשתף אותם בתהליך. במקום לענות לכל אחד בנפרד, כתבתי את תהליך הרכישה בבלוג. כבר בחודש הראשון הבלוג נקרא ע"י מאות אנשים ובאותה שנה פנו אליי עשרות משקיעים, חלקם במטרה להתייעץ, אחרים במטרה שאעזור להם לבחון כדאיות של עסקאות שהוצאו להם ע"י חברות ישראליות, ולבסוף היו גם את אלו שנכוו, הפסידו את כספם ופנו אליי במטרה לראות אם ניתן להציל משהו.

שוק הנדל"ן האמריקאי הוא מורכב ומרתק, אבל יותר מכל הוא שונה בצורה משמעותית מהשוק הישראלי. במהלך השנים שאני כותב את הבלוג קמו לא מעט חברות ישראליות המציעות השקעות נדל"ן בארה"ב. כאחד שמכיר היטב את השוק האמריקאי, אני נדהם כל פעם מחדש שאני יורד לעומקן של כל אותן עסקאות או כל אותם מדריכים שמוצעים לציבור הרחב. אני נדהם לגלות כמה הם שטחיים, כמה הם לא מקצועיים וכמה סיכון טמון לאותו אדם שהולך להשקיע שם את מיטב כספו. אני מאוד אוהב את שוק הנדל"ן האמריקאי, אך הוא ממש לא מתאים לכל אחד. מטרת הבלוג היא לעזור לאנשים המעונינים להשקיע בארה"ב לקבל תמונה אמיתית איך מתנהל השוק האמריקאי, ולתת לכל אותם המעוניינים להשקיע בארה"ב כלים להבין את העסקה המוצעת להם וכך לקחת החלטה מושכלת האם נדל"ן בארה"ב הוא אפיק ההשקעה המתאים להם או לא.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה
אסף גשרון
agishron@gmail.com

מיין לפי:

No listing found.

0 סקירה

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

לְהַשְׁווֹת