דני בית-אור

About דני בית-אור

דני בית-אור משקיע בנדל"ן בארה"ב החל משנת 2002. החל משנת 2004 עבר להתגורר באזור סן פרנסיסיקו, קליפורניה ומסייע למשקיעים מקומיים וישראלים להשקיע בנדל"ן. מלבד סיוע למשקיעים לאורך השנים דני גם השקיע בנדל"ן לתיק הפרטי שלו באזורים שונים ברחבי ארה"ב. דני החל את דרכו כמשקיע בגיל צעיר עוד בתקופת לימודי הנדסת תעשייה וניהול.

החל משנת 2004 צבר דני נסיון עשיר באופו אישי ומלווי צמוד של מאות משקיעי נדל"ן. נסיונו האישי מתבסס על השקעותיו ועל העבודה הצמודה עם משקיעים.

מיין לפי:

No listing found.

0 סקירה

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

לְהַשְׁווֹת